INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PWDIM Marcelina Jażdżewska, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem 222091930  z siedzibą w Koleczkowie ul.Słoneczna 2
Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych:
e-mail: marcela@pwdim.pl, tel.: +48 509 977 370


Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu.
Numer i adres szkoły
Informacje o stanie zdrowia dzieci w szczególności:
- przeciwwskazania żywieniowe lub zdrowotne (np. uczulenia)
- informacje o potrzebach wynikających z niepełnosprawności.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: nie dłuższy niż wymagany przepisami

Dane osobowe przetwarzane będą w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci na wycieczkach, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres marcela@pwdim.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podanie przez Panią/Pana danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług i kontakt z Panią/Panem.